Category Archives: gjødselplan

Nyhet – Minorga NPK gjødsel

1-2014-12-09-kl.-01.06.21Oppdatert: Minorga NPK gjødsel er beregnet på korn og gjenlegg med gras. På de første infomøtene har vi informert om at det gjelder en tre års begrensning på hva som kan dyrkes de etterførlgende år. Dette er ikke riktig. Det er ingen begrensning på hva som kan dyrkes etterfølgende år når du bruker Minorga gjødsel. Det betyr at det også kan dyrkes grønnsaker og rotvekster påfølgende år.

Resirkulering av næringsstoffer er et arbeidsområde for HLD. Vi er nå er med å lanserer Minorga gjødsel på det norske markedet. Det er et resultat av mange års utviklingsarbeid hos en av våre samarbeidspartnere Høst – Verdien i avfall. Og for oss passer det godt inn med vår erfaring med distribusjon av slam i Vestfold, og eierskap i Jordplan AS som utvikler programvare som bidrar til god utnyttelse av næringsstoffer for gode  økonomiske og miljømessige resultater.

HLD er den første distributøren og har i starten ansvaret for all distribusjon i Vestfold og Buskerud av hovedproduktet
Minorga 10-1-5 og Minorga 5-1-9.

Minorga er en mineralorganisk gjødsel for korndyrking, som spres med samme utstyr som vanlig mineralsk gjødsel. På jord med ensidig korndyrking passer den mineralorganiske gjødselen utmerket. Minorga består av ca 65% organisk materiale. Vi blir stadig mer klar av betydningen av organisk materiale i jorda for både jordstruktur og plantenes utvikling.

Minorga gjødsel selges av fagfolk som kan bistå med råd om gjødsling og bruker Jordplan for å sette opp gjødselplaner.  Har du allerede en konto på Jordplan kan du nå krysse av for Minorga Vekst under Min konto>Rediger> Samarbeidspartner og sammen kan vi sette opp en avtale om Minorga gjødsel og gjødselplan for deg. Du kan kontakte HLD på telefon og epost hillestad.landbruksdrift@gmail.com eller ringe Minorga Vekst AS kundesenter tlf. 05673

Slam som jordforbedring

12-800px-080429_141_15Ved siden av driften av egen jord, distribuerer vi slam til landbruket som jordforbedringsmiddel. Slam er resirkulering av næringsstoffer, og en viktig del av kretsløpet. Slam tilfører jorda organisk materiale, fosfor og nitrogen som er viktig for jordas avlingspotensiale. Slam har også en positiv effekt på pH i jorda. Bedre jordstruktur motvirker pakkeskader og jordas evne til å ta imot nedbør.

Nå kan du registrere interesse for slam direkte på nettet. God planlegging er viktig for alle parter gi derfor beskjed så tidlig som mulig hvis du ønsker slam inneværende år eller neste år. Vi setter gjerne opp mer langsiktige planer over flere år slik at slam kommer inn på de riktige tidspunktene i vekstskiftet. Vi bruker Jordplan for planlegging av distribusjonen og du kan planlegge vekstskifte og gjødselplaner for mange år fremover i det samme verktøyet for de arealene du eier eller leier. Registrer de data du har tilgjengelig så tar vi kontakt for nærmere avtale og hjelper deg med å få på plass de data det er behov for.

Slam kan brukes der hvor det de neste tre år skal dyrkes korn eller gras. Etter tre år er det ingen begrensning på hva som kan dyrkes. Slammet skal pløyes ned eller innarbeides i jorda innen 18 timer etter spredning. Hvis det finnes brønner eller drikkevanskilder i nærheten av lagerplass eller spredeareal må det gis beskjed slik at vi følger reglene for avstand til vannkilder. Normalt skal det ikke spres nærmere enn 150 m.

Hillestad Landbruksdrift distribuerer slam fra Nordre Foss i Holmestrand, Bekkelaget, Larvik og IVAR, og sørger for godkjenning og kan utarbeide gjødselplaner i jordplan.no . Alt slam analyseres på produksjonsstedet etter gjeldende regler.

Hillestad Landbruksdrift leverer foreløpig alle typer slam gratis tilkjørt og spredd på jordet. Grunneier er ansvarlig for klargjøring av lagerplasser og veier frem til jordet hvor slammet lagres. Vi sørger også for melding og godkjennelse hos kommunen, og lager kart og beregner gjødseleffekt av slammet i Jordplan. Bonden får dokumentasjon levert på internett. For å melde om slamspredning trenger vi :

  • Navn, mobilnummer og epost på mottager
  • Gårds og bruksnummer(e) for arealet det skal spres slam på.
  • Hvis det skal spres på leiejord, navn på eier og leietager er ansvarlig for aksept for spredning av slam på arealet
  • Siste tilgjengelige jordprøver for arealet
  • Angivelse av brønner hvis det finnes på eller i nærheten av arealet
  • Angivelse av foreslått lagerplass frem til spredning.

Slam kan leveres i Vestfold, andre steder etter forespørsel. Har du noen spørsmål send en epost til hillestad.landbruksdrift@gmail.com

Kontakt Arne Rustad 905 78 784 eller Rolf A. Hillestad 900 32 871