Category Archives: pH

Kalk fra Hillestad Landbruksdrift

For lav pH er en av de vanligste årsakene til du ikke alltid får så gode avlinger som du har mulighet til. Riktig mengde kalk er viktig for jordstruktur og plantenes mulighet til å ta opp næring.

Hillestad Landbruksdrift leverer flere typer kalk. Dolomittkalk fra Gausdal Kalk, analysebeviset er vedlagt.

Vi har også i perioder tilgang på andre kalktyper med forskjelligg grovhet og kalkverdi. Vi har også tilgang på skjellsand i perioder.
 
For de som planlegger i god tid har vi gjennom hele året tilgang på kalkslam som gir 200-400 CaO enheter pr da. Ta kontakt med Arne Rustad, 905 78 784 for mer informasjon om våre kalkprodukter.

Jordprøver – utvikling over tid

 

En av de gode egenskapene med Jordplan og jordanalyser er det er enkelt å sammmen-ligne nye og gamle jordprøver.  Logg inn på den
samme brukeren i to forskjellige faner i nettleseren din, og så kan du dra ut den ene fanen og plassere den slik at du kan se begge samtidig.  Juster tidsintervallet til et tidspunkt før du tok nye jordprøver i den ene fanen,  og la den andre holde på dagens situasjon.

6-2014-04-02-kl.-00.53.04Det første bildet viser pH før årets nye prøver til venstre og årets prøver til høyre. Tolkningen er enkel, vi har hevet pH betraktelig siden forrige gang og vi har nå en gjennomsnittlig pH i gjødselplanen på 7,1. Når de forrige jordprøvene ble tatt i 2007 var gjennomsnittlig pH på 6.0  Men det er en større variasjon enn vi liker, og vi har i liten grad klart å jevne ut. Før årets jordprøver ble tatt er det kjørt på eggeskall på en del av stykket, og kalkstabilisert slam på hele stykket. pH varierer nå fra det høyeste på 7,4 til det laveste på 6,3.  Ved pH over 7 kan noen næringsstoffene bor, mangan og fosfor bli vanskeligere tilgjengelig for plantene, og gjødslingen må tilpasses.

 

7-2014-04-02-kl.-00.51.02Fosfor tallene er det andre området hvor vi forventer en god effekt siden etter tiltakene som er gjort siden forrige jordprøver i 2007. Fosforet er også et  næringsstoff som ikke vaskes ut så lett på denne jorda, og det er mulig å bygge opp en fosfor bank som ikke lekker ut hvis det er godt drenert, har en høy pH og  unngår partikkel erosjon til vassdrag. I vårt tilfelle ser vi fosfortallene er gode over hele skiftet. Gjennomsnittlige fosfortall er  idag 31 mot tidligere 14. Her kan vi nå bruke gjødsel med lavt fosfor innhold en stund fremover. Vi skal bruke husdyrgjødsel , som har et høyt fosforinnhold, og de største mengdene bør derfor brukes på delen med laveste fosfortall.  Der hvor vi bruker mest husdyrgjødsel kan vi redusere senere N gjødsling. Planen var 25-2-6, men vi bør istedet bruket  N 27-0-0 med svovel (4S) for å justere veksten utover sommeren.

8-2014-04-02-kl.-00.52.31Kalium tallene overrasket mer, og viser antagelig at K er et næringsstoff som er utsatt for utvasking, og en regntung høst før vi tok jordprøvene i november 2013 viser en negativ utvikling på K tallene i den nordre delen av skiftet. Kalium måles på to måter, som vannløselig eller syreløselig kalium (KHNO3) Den sistnevnet er et stabilt tall som ikke forandres så mye over tid, og årets prøver har et gjennomsnitt på 140 for syereløselig Kalium. K-Al tallet har gått ned fra 26 til 23,altså ingen dramatisk endring, men geostatistikken viser større variasjon nå enn tidligere, så her må vi se hva vi kan gjøre for å få en jevnere åker.  Men siden vi vårgjødsler med gylle fra ku som inneholder 2-4 kg K pr. tonn får vi dekket vårhvetens K behov også.

 

Kalking med eggeskall

9-080514_022_15Hillestad Landbruksdrift leverer eggeskall ferdig spredd som kalkmiddel. Eggeskall har en god langsiktig kalkvirkning, og er et økonomisk gunstig alternativ. Pris fra kr. 370 pr. tonn eks. mva ferdig spredd i kommunene Hof, Holmestrand, Sande og Re. Andre kommuner på Østlandet pris etter avtale.

Optimal pH i jord bestemmes ut fra vekst og jordart. Det er vanlig å bruke pH optimum for bygg som et generelt uttrykk for optimal pH. For vanlig mineraljord som siltig lettleire er den på 6,2. På sandjord på 6.0. På organisk jord er optimal pH lavere (5,4 på myrjord). Generelt kan en si at optimal pH øker med økende leirinnhold. Bygg er svært følsom for lav pH mens poteter, rug, havre og gras er langt mer tolerante. Middels følsomme vekster er høsthvete, kløver, raps og erter.

Uttak av jordprøver som skal analyseres for pH er det viktig blir tatt på samme måte for å kunne sammenligne utviklingen over tid. Prøvene bør komme fra vekstlaget og ikke fra jord i plogsålen eller lenger ned. Tidligere så vi tendenser til en sterkere forsuring enn det pH analysene viser idag. Analysemetodikkk er gjennomgått nøye og vi er rimelig sikre på at analysemetoder og kvalitet ikke er endret hos Eurofins som analyserer de fleste prøvene i Norge.

Jordas bufferevne er et utrykk for jordas evne til å motsette seg pH endring ved kalking. Bufferevnen øker med økende humus og leirinnhold og blir uttrykt gjennom en jordartsfaktor som angir hvor mye kalk (CaO) som må tilføres for å heve pH 0,1 enhet. For vanlig leirjord går vi ut fra en faktor på 45, dvs 45 kg CaO for å heve enheten 0,1 enhet, for sandjord ned mot 30 litt avhengig av moldinnholdet. På myrjord med et moldinnhold over 40% er den opp mot 90.

Du kan lett beregne kalkingsbehovet på ulike jordarter i jordplan.no Har du jordprøver og vet gårds og bruksnummer på arealene kan du selv automatisk hente skifteinndelingen fra Skog og Landskap og lage planen selv. Du kan lese mer om kalkingskart på Jordplan bloggen

Viser jordprøvene for lave pH verdier ? HLD leverer eggeskall med 49 % CaO ekvivalenter ferdig spredd til en svært konkurransedyktig pris. Eggeskallet spres med Samson 15 m3 spredevogn med store hjul. Eggeskallet kjøres enten direkte fra lagerplass i Hof og spres uten omlasting, eller transporteres  på bil og henger som tar 25-30 tonn pr. lass for mellomlagring før spredning. Regn og fuktighet ødelegger ikke eggeskallet.

Info ark om eggeskall med analyseverdier

NLR Viken gjorde i 2013 nye forsøk med kalking med eggeskall