Kalking med eggeskall

9-080514_022_15Hillestad Landbruksdrift leverer eggeskall ferdig spredd som kalkmiddel. Eggeskall har en god langsiktig kalkvirkning, og er et økonomisk gunstig alternativ. Pris fra kr. 370 pr. tonn eks. mva ferdig spredd i kommunene Hof, Holmestrand, Sande og Re. Andre kommuner på Østlandet pris etter avtale.

Optimal pH i jord bestemmes ut fra vekst og jordart. Det er vanlig å bruke pH optimum for bygg som et generelt uttrykk for optimal pH. For vanlig mineraljord som siltig lettleire er den på 6,2. På sandjord på 6.0. På organisk jord er optimal pH lavere (5,4 på myrjord). Generelt kan en si at optimal pH øker med økende leirinnhold. Bygg er svært følsom for lav pH mens poteter, rug, havre og gras er langt mer tolerante. Middels følsomme vekster er høsthvete, kløver, raps og erter.

Uttak av jordprøver som skal analyseres for pH er det viktig blir tatt på samme måte for å kunne sammenligne utviklingen over tid. Prøvene bør komme fra vekstlaget og ikke fra jord i plogsålen eller lenger ned. Tidligere så vi tendenser til en sterkere forsuring enn det pH analysene viser idag. Analysemetodikkk er gjennomgått nøye og vi er rimelig sikre på at analysemetoder og kvalitet ikke er endret hos Eurofins som analyserer de fleste prøvene i Norge.

Jordas bufferevne er et utrykk for jordas evne til å motsette seg pH endring ved kalking. Bufferevnen øker med økende humus og leirinnhold og blir uttrykt gjennom en jordartsfaktor som angir hvor mye kalk (CaO) som må tilføres for å heve pH 0,1 enhet. For vanlig leirjord går vi ut fra en faktor på 45, dvs 45 kg CaO for å heve enheten 0,1 enhet, for sandjord ned mot 30 litt avhengig av moldinnholdet. På myrjord med et moldinnhold over 40% er den opp mot 90.

Du kan lett beregne kalkingsbehovet på ulike jordarter i jordplan.no Har du jordprøver og vet gårds og bruksnummer på arealene kan du selv automatisk hente skifteinndelingen fra Skog og Landskap og lage planen selv. Du kan lese mer om kalkingskart på Jordplan bloggen

Viser jordprøvene for lave pH verdier ? HLD leverer eggeskall med 49 % CaO ekvivalenter ferdig spredd til en svært konkurransedyktig pris. Eggeskallet spres med Samson 15 m3 spredevogn med store hjul. Eggeskallet kjøres enten direkte fra lagerplass i Hof og spres uten omlasting, eller transporteres  på bil og henger som tar 25-30 tonn pr. lass for mellomlagring før spredning. Regn og fuktighet ødelegger ikke eggeskallet.

Info ark om eggeskall med analyseverdier

NLR Viken gjorde i 2013 nye forsøk med kalking med eggeskall

Egenuttak av jordprøver

10-2013-04-19-11.25.37Jordanalyser er grunnlaget for gjødselplaner og i noen kommuner et krav i forbindelse med slammeldinger. Også for vurdering av tiltak i miljøplanen er jordanalysene viktige. Eurofins har gode websider med praktisk informasjon. Vi bruker Jordplan enten vi tar ut jordprøvene selv, eller vi bruker Skolmar Jordlaboratorium.

Mange rådgivere i NLR tar også jordprøver for deg manuellt eller med GPS. Be de også om å bruke Jordplan, da får analysene dine større verdi. Idag er det viktig at alle jordprøver får en koordinat, og kan brukes som grunnlag for variert tilførsel av næring. Snart vil vi også variere såmengde også etter jordas yteevne. Med jordprøvene i Jordplan kan du selv lage styrefiler for variabel GPS kalking.

Trenger du litt motivasjon for å ta jordprøver ? Les om strategien for økt norsk kornproduksjon

Å ta jordprøver er enkelt !

Jordprøvene skal taes i det sjiktet hvor røttene vokser mest. Forsøk å ta alle jordprøvene på omtrent samme dyp. Det er bedre å ta alle ned til ca 15 cm, istedet for å ta noen dypt og noen grunnt. Du skal uansett ikke ta dypere enn i plogsjiktet. Skal du sammenligne med tidligere år er det viktig at prøvene taes på samme dyp. Får du med noe av jorda under pløyelaget på enkelte prøver kan det påvirke analyseverdiene.

Hvis du ikke har spesielle steder du ønsker å ta prøver, ta prøvene i et rutenett på 80 x 80 meter, det gir 6,4 da pr. prøve.

Når du har tatt prøvene unngå at de blir stående våte i eskene. Er det mye fuktighet i prøvene la de stå å tørke med åpent lokk. Tørkede jordprøver er stabile og det gjør ingenting om de blir stående en stund. Analysene gir samme resultat. Fuktige prøver som står lenge kan  forandre seg på pH.

Når du bruker Jordplan til jordprøver får du :

 • gleden av selv å vite hvor og hvordan prøvene er tatt
 • et planleggingsverktøy for hvor du skal ta jordprøver
 • du kan bruke jordsmonnskart og planlegge plassering og antall prøvepunkter
 • det er enkelt å ta regelmessige prøver på deler av arealet hvert år
 • enkel registrering med mobiltelefon av posisjon
 • enkel bestilling av hvilke analyseres som skal gjøres i Jordplan
 • du skal ikke fylle ut det manuelle bestillingsskjemaet hos Eurofins
 • komplett kostnadsoverslag over hva analysene vil koste før bestillingen bekreftes
 • elektronisk bekreftelse når ordren er kvittert mottatt i labsystemet til Eurofins
 • elektronisk faktura fra Jordplan på alle kostnader
 • rask og sikker ekspedisjon hos Eurofins
 • feilfri registrering i Eurofins lab system
 • analyse resultater leveres direkte i din Jordplan database
 • epost bekreftelse når analysene er ferdig
 • resultatene kan vises både som tradisjonelle analyseskjema
 • og som fargelagte kart (geostatistikk)
 • gamle jordprøver får en utløpsdato, men slettes ikke. Derfor kan du se på tidligere års analyser ved å gå tilbake i tid i databasen.

11-fosfor_kartSelv må du kun få tak i et jordprøvebor på landbrukskontor, forsøksring, din vareleverandør eller andre rådgivere, prøveesker får du normalt samme sted, eller be om esker fra jord@eurofins.no Merk hver eske med unike nummer som i Jordplan, og skriv på nr. og navn eller eiendom  på hver eske.

Når prøvene er tatt, merket, og bestillingen er sendt fra Jordplan programmet til Eurofins, leverer du prøvene på et av Eurofins mottak, eller sender pr post. Pakk godt, jord er tungt og posten kaster langt.

Detaljert beskrivelse av de enkelte menyer for jordanalyser finner du i Kom igang med Jordplan fra side 16. Dokumentet finner du under Dokumentasjonfanen når du er logget inn i Jordplan

Har du noen spørsmål om jordprøver ? Send de til kontakt@jordplan.no

 

Slam som jordforbedring

12-800px-080429_141_15Ved siden av driften av egen jord, distribuerer vi slam til landbruket som jordforbedringsmiddel. Slam er resirkulering av næringsstoffer, og en viktig del av kretsløpet. Slam tilfører jorda organisk materiale, fosfor og nitrogen som er viktig for jordas avlingspotensiale. Slam har også en positiv effekt på pH i jorda. Bedre jordstruktur motvirker pakkeskader og jordas evne til å ta imot nedbør.

Nå kan du registrere interesse for slam direkte på nettet. God planlegging er viktig for alle parter gi derfor beskjed så tidlig som mulig hvis du ønsker slam inneværende år eller neste år. Vi setter gjerne opp mer langsiktige planer over flere år slik at slam kommer inn på de riktige tidspunktene i vekstskiftet. Vi bruker Jordplan for planlegging av distribusjonen og du kan planlegge vekstskifte og gjødselplaner for mange år fremover i det samme verktøyet for de arealene du eier eller leier. Registrer de data du har tilgjengelig så tar vi kontakt for nærmere avtale og hjelper deg med å få på plass de data det er behov for.

Slam kan brukes der hvor det de neste tre år skal dyrkes korn eller gras. Etter tre år er det ingen begrensning på hva som kan dyrkes. Slammet skal pløyes ned eller innarbeides i jorda innen 18 timer etter spredning. Hvis det finnes brønner eller drikkevanskilder i nærheten av lagerplass eller spredeareal må det gis beskjed slik at vi følger reglene for avstand til vannkilder. Normalt skal det ikke spres nærmere enn 150 m.

Hillestad Landbruksdrift distribuerer slam fra Nordre Foss i Holmestrand, Bekkelaget, Larvik og IVAR, og sørger for godkjenning og kan utarbeide gjødselplaner i jordplan.no . Alt slam analyseres på produksjonsstedet etter gjeldende regler.

Hillestad Landbruksdrift leverer foreløpig alle typer slam gratis tilkjørt og spredd på jordet. Grunneier er ansvarlig for klargjøring av lagerplasser og veier frem til jordet hvor slammet lagres. Vi sørger også for melding og godkjennelse hos kommunen, og lager kart og beregner gjødseleffekt av slammet i Jordplan. Bonden får dokumentasjon levert på internett. For å melde om slamspredning trenger vi :

 • Navn, mobilnummer og epost på mottager
 • Gårds og bruksnummer(e) for arealet det skal spres slam på.
 • Hvis det skal spres på leiejord, navn på eier og leietager er ansvarlig for aksept for spredning av slam på arealet
 • Siste tilgjengelige jordprøver for arealet
 • Angivelse av brønner hvis det finnes på eller i nærheten av arealet
 • Angivelse av foreslått lagerplass frem til spredning.

Slam kan leveres i Vestfold, andre steder etter forespørsel. Har du noen spørsmål send en epost til hillestad.landbruksdrift@gmail.com

Kontakt Arne Rustad 905 78 784 eller Rolf A. Hillestad 900 32 871