Om oss

HLD ble etablert i 2004 for å få en mer effektiv utnyttelse av maskiner og redskaper for eierene. Alle eiere har egne landbrukseiendommer som er leid ut til HLD og i tillegg leier HLD  jord av andre .

HLD driver jord til korn og gras produksjon. Selskapet leverer tjenester som gir en bedre utnyttelse av de maskiner selskapet eier. Vi leiekjører også så langt vi har kapasitet med våre maskiner for andre bønder. Selskapet  kjøper og selger også driftsmidler i tilknytning til virksomheten.

HLD har siden 2009 tatt hånd om alt slam fra Nordre Foss anlegget i Holmestrand.  En normal årsproduksjon er  7- 8.000 tonn. Vi overtar ansvaret for slammet så snart det er analysert på produksjonstedet, og gjør avtaler om arealer, transporterer til jorde og sprer slammet i henhold til god agronomisk skikk og etter gjeldende regler.

HLD har siden 2010 også samarbeidet med Høst – Verdien i avfall om  arealer og spredning av slam fra anlegg hvor Høst har avtale om distribusjon. Fra 2014 har vi avtale med Larvik kommune i samarbeid med Høst, overtatt ansvaret for transport, arealer og spredning av slam fra Larvik kommunes anlegg i Lillevik, med en årsproduksjon på ca. 4.000 tonn.

HLD var i 2011 med  å etablere selskapet Jordplan AS. Jordplan utvikler en web tjeneste (http://jordplan.no for arealer, vekster, jordanalyser, gjødsling, kalking, drenering og bruk av slam i landbruket. Etableringen var  et samarbeid med Vestfold Forsøksring (10 %), nå Norsk Landbruksrådgivning Viken, Skolmar Jordlaboratorium AS (15 %), Smallworld Systems AS (49 %). og HLD (26 %) .

521px-Arne_ansikt
Arne Rustad 905 78 784
526px-Rhi_ansikt
Rolf A. Hillestad 900 32 871

Hillestad Landbruksdrift AS

Adresse: Odderudveien 16, 3089 Holmestrand

Epost: hillestad.landbruksdrift@gmail.com
Bank: 9365.10.08970
Org.nr.: 986757015 MVA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: