Kalking med eggeskall

9-080514_022_15Hillestad Landbruksdrift leverer eggeskall ferdig spredd som kalkmiddel. Eggeskall har en god langsiktig kalkvirkning, og er et økonomisk gunstig alternativ. Pris fra kr. 370 pr. tonn eks. mva ferdig spredd i kommunene Hof, Holmestrand, Sande og Re. Andre kommuner på Østlandet pris etter avtale.

Optimal pH i jord bestemmes ut fra vekst og jordart. Det er vanlig å bruke pH optimum for bygg som et generelt uttrykk for optimal pH. For vanlig mineraljord som siltig lettleire er den på 6,2. På sandjord på 6.0. På organisk jord er optimal pH lavere (5,4 på myrjord). Generelt kan en si at optimal pH øker med økende leirinnhold. Bygg er svært følsom for lav pH mens poteter, rug, havre og gras er langt mer tolerante. Middels følsomme vekster er høsthvete, kløver, raps og erter.

Uttak av jordprøver som skal analyseres for pH er det viktig blir tatt på samme måte for å kunne sammenligne utviklingen over tid. Prøvene bør komme fra vekstlaget og ikke fra jord i plogsålen eller lenger ned. Tidligere så vi tendenser til en sterkere forsuring enn det pH analysene viser idag. Analysemetodikkk er gjennomgått nøye og vi er rimelig sikre på at analysemetoder og kvalitet ikke er endret hos Eurofins som analyserer de fleste prøvene i Norge.

Jordas bufferevne er et utrykk for jordas evne til å motsette seg pH endring ved kalking. Bufferevnen øker med økende humus og leirinnhold og blir uttrykt gjennom en jordartsfaktor som angir hvor mye kalk (CaO) som må tilføres for å heve pH 0,1 enhet. For vanlig leirjord går vi ut fra en faktor på 45, dvs 45 kg CaO for å heve enheten 0,1 enhet, for sandjord ned mot 30 litt avhengig av moldinnholdet. På myrjord med et moldinnhold over 40% er den opp mot 90.

Du kan lett beregne kalkingsbehovet på ulike jordarter i jordplan.no Har du jordprøver og vet gårds og bruksnummer på arealene kan du selv automatisk hente skifteinndelingen fra Skog og Landskap og lage planen selv. Du kan lese mer om kalkingskart på Jordplan bloggen

Viser jordprøvene for lave pH verdier ? HLD leverer eggeskall med 49 % CaO ekvivalenter ferdig spredd til en svært konkurransedyktig pris. Eggeskallet spres med Samson 15 m3 spredevogn med store hjul. Eggeskallet kjøres enten direkte fra lagerplass i Hof og spres uten omlasting, eller transporteres  på bil og henger som tar 25-30 tonn pr. lass for mellomlagring før spredning. Regn og fuktighet ødelegger ikke eggeskallet.

Info ark om eggeskall med analyseverdier

NLR Viken gjorde i 2013 nye forsøk med kalking med eggeskall

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s